کشش مفتول

کشش سرد مفتول

فرآیند کشش سرد مفتول

با توجه به رقابت روزافزون برای جهانی شدن صنایع فلزی، بهبود کارایی فرآیند کشش سرد مفتول و سایر ملزومات، از نظر کیفیت محصول و استفاده بهینه از آنها بسیار مهم شده است. ... ادامه مطلب