سیم پیچی

تولید فنر

تکنولوژی های تولید فنر

فنر وسیله ای است که در پاسخ به نیروی خارجی شکل خود را تغییر می دهد و با حذف نیرو به شکل اولیه خود باز می گردد که مقاومت و میزان نیرو آن به تکنولوژی تولید فنر مرتبط است. ... ادامه مطلب